Teikiamos derinti perskaičiuotos šilumos ir karšto vandens kainos

 

UAB „Varėnos šiluma“ Varėnos rajono savivaldybės tarybai bei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai teikia derinti perskaičiuotas šilumos ir karšto vandens kainas 2-iems kainos galiojimo metams. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nenustačius kitaip, kaina vartotojams išliks tokia pati, kaip ir praėjusį šildymo sezoną.

 

ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

 

UAB „Varėnos šiluma” (toliau – Įmonė) šilumos bazinės kainos dedamosios penkerių metų laikotarpiui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nustatytos 2017 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O5E-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma” šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo” ir galioja iki 2022 m. liepos 31 d.

Šilumos bazinės kainos perskaičiavimas atliekamas remiantis 2017 m. II, III, IV bei 2018 m. I ketvirčių faktiniais gamybos rezultatais.

Pažymėtina, kad 2017-2018 m. perskaičiavimo duomenų, teikiamų Savivaldybei ir Komisijai metu, iki 2017 m. liepos 31 d. galiojo bazinė šilumos kaina, Komisijos nustatyta 2011 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. O3-203 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Varėnos šiluma“. Nuo 2017 m.liepos 31 d. iki 2018 m. kovo 31 d. galioja 2017 m. liepos 21 d. Komisijos nustatyta šilumos bazinė kaina, kurioje remtąsi 2011 m. – 2016 m. gruodžio 31 d. metų laikotarpio duomenimis. Perskaičiavime naudojami faktiniai duomenys už 2017 m. II ir III ketvirčių, kai galiojo 2011 m. suderinta bazinė kaina bei 2017 m.  IV ketvirčio ir 2018 m. I ketvirčio, kai galiojo dabartinės suderintos ir patvirtintos šilumos bazinės kainos dedamosios.

Nepadengtos kuro sąnaudos yra suskaičiuotos nuo 2017 m. sausio 1 d., t.y. neprarandant tęstinumo, dėl ko galėtų nukentėti vartotojai, tačiau Įmonė negali paskaičiuoti ir pateikti duomenų apie sąlyginio kuro suvartojimo rodiklių įtaką šilumos gamybai, kadangi pusę skaičiuojamo periodo buvo naudojamas ankstesnės kainos metu nustatytas 101,20 kgne/MWh sąlyginis kuro vartojimo rodiklis, kitą periodo pusę jis buvo 91,52 kgne/MWh, t.y. nesusidaro 12 mėn. laikotarpis, per kurį, vadovaujantis Metodika, būtų galima atlikti palyginimus.

 

 1. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2017 m. II ketvirtis – 2018 m. I ketvirtis.

 

Įmonės bazinė kaina nustatyta vertinant 3683 vartotojus.

 

1.1 Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas

Įmonės šilumos bazinės kainos pastovi dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo sąnaudų ir investicinės grąžos pokyčius bei kitus, nuo Įmonės nepriklausančius veiksnius, kurie nulėmė ar ateityje nulems neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

 

1.2  Šilumos kainos kintamos dedamosios perskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 75  punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių pokyčius, faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius.

Kintamų kainų dedamųjų reikšmės nepasikeitę, kadangi nuo bazinės kainos patvirtinimo praėję nedaug laiko.

Pasirašytos sutartys galioja, todėl tiekimo kainos ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė ir įtakos perskaičiuojamai šilumos kainai neturi.

 

1.3 Šilumos kainų papildomų dedamųjų, galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų, vertinimas

 

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimo laikotarpio šilumos kainas, reikia įvertinti  per ataskaitinį laikotarpį faktiškai patirtas ir šilumos vieneto kainoje įskaitytas sąnaudas.

  

 1. Įmonė teikia vertinti kuro ir šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimą laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

Per aukščiau minėtą laikotarpį susidarė 122,138 tūkst. eurų papildomai gautų pajamų.

 

 1. Lentelė
∆THG&HP,y Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu ct/kWh -0,28
CTHG&HP,F,y Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu Eur 1313169
CHG&HP,F,y Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu Eur 1191031

 

Perskaičiuotos šių mokesčių sąnaudos bazinėje šilumos kainoje esančią šilumos kainą mažina – 0,28 ct/kWh.

Pastaba. Grąžintina suma susidaro perkant ir naudojant pigesnį kurą negu nustatyta bazinėje kainų skaičiavimo formulėje, sumažinus biokuro suvartojimo normas 1 MW šilumos pagaminti. Kompensuojama suma parodo, kad įmonė įdiegusi pažangesnes technologijas, sumažinusi reikalingų energetinių išteklių kiekį šilumai gaminti, taikydama efektyvesnius gamybos būdus, patirdama mažesnius šilumos nuostolius trasose, išleido mažesnes lėšas negu buvo numatyta Komisijos nustatytoje bazinėje skaičiavimo formulėje. Tas susidaręs skirtumas ir yra grąžinamas vartotojui.

 

 1. Dėl ankstesnės bazinės kainos perskaičiavimo metu, patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės 2013 m. birželio 30 d.  sprendimu Nr. T-VII-762 šilumos kaina, kurios galiojimo metu vartotojams reikėjo sugrąžinti 27,7 tūkst. eurų papildomai gautų pajamų. Įmonė dėl faktiškai mažesnio realizuoto šilumos kiekio per 2013 m. rugsėjo 1 d. – 2014 m. rugpjūčio 31 d.  laikotarpį vartotojams grąžino 22,5 tūkst. eurų arba 5,2 tūkst. eurų mažiau nei privalėjo. Bazinės kainos derinimo metu Komisija įpareigojo gražinti sekančio perskaičiavimo metu t.y. šiame perskaičiavime.

 

 1. Lentelė
∆T3.2. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį už 2013-09-01 – 2014-08-31 ct/kWh – 0,01

 

Perskaičiuotos šių mokesčių sąnaudos bazinėje šilumos kainoje esančią šilumos kainą mažina – 0,01 ct/kWh.

 

 1. Kadangi įmonė per ankstesnės kainos galiojimą negalėjo sumažinti turto vertės suma, gauta pardavus ATL, todėl nusidėvėjimo sąnaudos per laikotarpį nuo ATL pardavimo iki turto vertės sumažinimo, buvo įtrauktos į galiojusią bazinę kainą. Į dabartinę galiojančią bazinę kainą turto vertės sumažėjimas buvo įtrauktas tik nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio. Nauja bazinė kaina buvo paskaičiuota pagal iki 2016 m. gruodžio 31 d. vykdytos veiklos rezultatus.  Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki naujos bazinės kainos įsigaliojimo 2017 m. rugsėjo 31 d., susidarė 9 mėnesių laikotarpis, per kurį buvo gautos papildomos pajamos už vertės nesumažinimą.

 

 1. 5. Lentelė
Turto vertė viso

tūkst. eur

Nuosavos lėšos tūkst. eur Lėšos gautos už ATL pardavimą tūkst. eur ATL verte sumažinto turto nusidėvėjimas tūkst.eur
1517,47 957,97 559,5 17,469
Mažina šilumos pardavimo kainą ct/kWh – 0,04

 

Perskaičiuotos šių mokesčių sąnaudos bazinėje šilumos kainoje esančią šilumos kainą mažina – 0,04 ct/kWh.

 

 1. Komisija, nustatydama bazinę šilumos kainą, 2017 m. liepos 28 d. nutarime Nr. O3E-352 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, įvertino, kad Įmonė vartotojams privalo grąžinti 713,1 tūkst. eurų papildomų pajamų, gautų per 2013 m. birželio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d. laikotarpį. Varėnos rajono savivaldybės taryba, 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-VIII-762 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos šiluma“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, nustatė naują bazinę kainą, kurioje papildomai gautas pajamas paskirstė visiems penkeriems bazinės kainos galiojimo metams, per metus vartotojams grąžinant 159,2 tūkst. eurų, arba 0,36 ct nuo kiekvienos parduotos kWh. Šio perskaičiavimo metu grąžinimo laikotarpis faktiškai tik prasidėjęs, todėl į perskaičiuotą kainą yra įtraukta papildomos dedamosios grąžinimas.

 

 1. Lentelė
∆T3.6. Papildomos dedamosios dėl 2017 m.  bazinėje kainoje nustatytų kuro sąnaudų neatitikimo  sugrąžinimo vartotojams apskaičiavimas  

ct/kWh

 

-0,36

 

Eur/metus

 

159,023

 

Šių mokesčių sąnaudos bazinėje šilumos kainoje esančią šilumos kainą mažina – 0,36 ct/kWh.

 

PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS

 

 1. Lentelė

 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Galiojantys rodikliai Galiojanti kaina Bendrovės projekciniai rodikliai Įmonės projekc. kaina Pokytis nuo galiojanč. kainos
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS      
1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina (1.1.1 + 1.1.2)  

euro ct/kWh

 

THG = THG,PD + THG,KD

 

3,71

 

THG = THG,PD + THG,KD

 

3,92

 

0,21

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THG,PD 1,89 THG,PD 2,10 0,21
1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh T HG,KD = 0,21 + ( + (116 x p HG,m) + (4206 x p HG,sk) + (544 x p HG,med) + (12 x p HG,gr) + (8 x p HG,sk.a) + (25 x p HG,dyz)) x 100 / 53660594  

 

 

1,82

T HG,KD = 0,21 + ( + (116 x p HG,m) + (4206 x p HG,sk) + (544 x p HG,med) + (12 x p HG,gr) + (8 x p HG,sk.a) + (25 x p HG,dyz)) x 100 / 53660594  

 

 

1,82

 

 

 

0,00

1.2. Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):  
1.2.2. Mazutas
1.2.2.1 kuro kaina Eur/tne 411,10 411,10
1.2.5. Skiedros:
1.2.5.1. kuro kaina Eur/tne 165,07 165,07
1.2.8. Malkinė mediena:
1.2.8.1 kuro kaina Eur/tne 185,96 185,96
1.2.10 Medžio granulės:
1.2.10.1. kuro kaina Eur/tne 386,56 386,56
1.2.11. Skalūnų alyva:
1.2.11.1. kuro kaina Eur/tne 353,77 353,77
1.2.12. Dyzelinas:
1.2.12.1. kuro kaina Eur/tne 563,60 563,60
1.3. Pirktos šilumos vidutinė kaina euro ct/kWh 4,24 4,24 0,00
1.4. Šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)  

 

euro ct/kWh

 

 

TH=TH,PD +TH,KD

 

 

3,71

 

 

TH=TH,PD +TH,KD

 

 

3,91

 

 

0,20

1.4.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh TH,PD 1,89 TH,PD 2,09 0,20
1.4.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh T HG,KD = 0,21 + ( + (116 x p HG,m) + (4206 x p HG,sk) + (544 x p HG,med) + (12 x p HG,gr) + (8 x p HG,sk.a) + (25 x p HG,dyz)) x 100 / 53660594  

 

 

1,82

T HG,KD = 0,21 + ( + (116 x p HG,m) + (4206 x p HG,sk) + (544 x p HG,med) + (12 x p HG,gr) + (8 x p HG,sk.a) + (25 x p HG,dyz)) x 100 / 53660594  

 

 

1,82

 

 

 

0,00

1.5. šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo) dvinarė kaina:
1.5.1. pastovioji kainos dalis Eur/mėn./kW T1H,PD 13,76 T1H,PD 15,30 1,54
1.5.2. kintamoji kainos dalis (1.4.2) euro ct/kWh TH,KD 1,82 TH,KD 1,82 0,00
2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS
2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina (2.1.1 + 2.1.2) euro ct/kWh  

THT = THT,PD + THT,KD

 

1,58

THT = THT,PD + THT,KD  

1,71

 

0,13

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh THT,PD 0,72 THT,PD 0,81 0,09
2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh T HT,KD = 0,06 + (9487421 x T H) / 44173173  

0,86

T HT,KD = 0,06 + (9487421 x T H) / 44173173  

0,90

 

0,04

2.2. šilumos perdavimo dvinarė kaina:
2.3.1. pastovioji kainos dalis Eur/mėn./kW T1HT,PD 5,25 T1HT,PD 6,08 0,83
2.3.2. kintamoji kainos dalis (2.1.2) euro ct/kWh THT,KD 0,86 THT,KD 0,90 0,04
3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA      
3.1. vartotojams už suvartotą šilumos kiekį euro ct/kWh  

THS,PD

 

0,09

 

 

0,09

 

0,00

3.2. kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) Eur/mėn./kW  

T1HS,PD

 

0,63

 

 

0,66

 

0,03

3.3. gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) Eur/mėn.  

T2HS,PD

 

0,86

 

 

0,90

 

0,04

4. PAPILDOMA DEDAMOJI euro ct/kWh -0,36 -0,69 -0,33
4.1. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu  

 

euro ct/kWh

 

 

 

∆THG&HP,y

 

 

 

-0,36

 

 

 

∆THG&HP,y

 

 

 

-0,28

 

 

 

0,08

4.2.1. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį  

 

euro ct/kWh

 

 

∆T

 

 

∆T

 

 

-0,01

 

 

-0,01

4.2.2. Papildomos dedamosios dėl  2017  metais nesumažinto turto vertės už ATL pardavimą gautomis lėšomis  sugražinimo apskaičiavimas  

 

 

euro ct/kWh

 

 

 

 

∆T

 

 

 

 

∆T

 

 

 

 

-0,04

 

 

 

 

-0,04

4.2.5. Papildomos dedamosios dėl 2017 m.  bazinėje kainoje nustatytų kuro sąnaudų neatitikimo  sugražinimo apskaičiavimas  

 

 

 

euro ct/kWh

 

 

 

 

∆T

 

 

 

 

∆T

 

 

 

 

-0,36

 

 

 

 

-0,36

5. APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA  

euro ct/kWh

 

 

 

 

5,02

 

 

 

 

5,02

 

 

0,00

 

Šilumos kaina antriems bazinės šilumos kainos galiojimo metams išlieka tokia pati kaip ir prieš tai buvusi. Projektinė perskaičiuota kaina didėti ar mažėti gali tik nuo naudojamo kuro rūšies ir jo kainos svyravimų.

 

 1. KARŠTO VANDENS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIMO PROJEKTO PAAIŠKINIMAS

 

Karšto vandens dedamųjų skaičiavimas naujam 2017/2018 m. laikotarpiui atliekamas, remiantis audituotais 2017 m. rezultatais ir naudojamas kaip ataskaitinis laikotarpis kainos nustatymui.

 

 

2.1. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji

 

UAB „Varėnos šiluma“ (toliau – Įmonė) karšto vandens ruošimui geriamąjį vandenį perka iš UAB „Varėnos vandenys”.

Remiantis karšto vandens kainos nustatymo metodikos 30 punktu (toliau – Metodika), planuojamas naudoti geriamojo vandens kiekis nustatytas pagal 2017 m. suvartotą karštam vandeniui ruošti sunaudotą vandens kiekis.

 

 1. Lentelė
Planuojamas vandens kiekis karštam vandeniui ruošti tūkst. m3 76,63
Galiojusioje kainoje nustatyta tūkst.m3 81,86

 

Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis, nustatytas remiantis Metodikos 32 punktu. Karštas vanduo tiekiamas tik daugiabučiuose namuose gyvenantiems vartotojams. Įmonės karšto vandens tiekimo nuostoliai daugiabučių namų tinkluose  2017 m. sudarė 2,78 %. Patiriamų nuostolių tendencijos:

 

 1. Lentelė
2015 % 6,47
2016 %                                      4,30   (galiojusioje kainoje)
2017 % 2,78
Planuojama % 3,00

 

Kaip matyti iš aukščiau esančios lentelės įmonės nuostoliai pastoviai mažėja. Tačiau 2017 m. sumažėjimą daugiausia lėmė įsigaliojusios sumažėjusios normos karšto vandens vartotojams, kurie jo nedeklaruoja, todėl remiantis Metodikos 32 punktu Įmonė skaičiuoja leistiną, t.y. neviršijantį nustatyto, nuostolį.

Įmonė nemato galimybių ateinančiam laikotarpiui didinti patiekiamo karšto vandens kiekių, kadangi pastebima tendencija, kiekvienais metais vandens kiekiui mažėti. Įmonė mano, kad reikalingo patiekti karšto vandens kiekis išliks panašus.

 

 1. Lentelė
Planuojamas realizuoti karšto vandens kiekis tūkst. m3 74,33
Galiojusioje kainoje nustatytas tūkst.m3 78,42

Dėl sumažėjusių karšto vandens tiekimo netekčių daugiabučių namų tinkluose, karšto vandens kaina, palyginus su 2017 m. suderinta ir naudota per ataskaitinį laikotarpį, mažėja 0,05 eur/m3. Kitiems vartotojams išlieka tokia pati. Kitų vartotojų įmonė neturi.

 

2.2. Pastoviosios karšto vandens dedamosios skaičiavimas

Įmonė, atsižvelgdama per ataskaitinį laikotarpį, t.y. 2017 m. padarytas sąnaudas bei į 2017 m. Įmonei nustatytą karšto vandens pastovią dedamąją, 2018 m. planuoja patirti panašias sąnaudas.

Būtinosios sąnaudos 2017 m. karšto vandens kainodaroje sudarė 25,7 tūkst. eurų. Faktiškai per ataskaitinį laikotarpį Įmonė patyrė daugiau sąnaudų. Atkreipiame dėmesį, kad kainos galiojimo metu iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. galiojo dar 2013 m. nustatytos karšto vandens pardavimo kainos. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujai nustatyta kaina.

Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji palyginus su dabar galiojančia kaina padidėja 0,04 eur/m3.

 1. Lentelė
KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS
Eil.

Nr.

Rodikliai Mato vnt. 2017  Ataskaitinis
laikotarpis 2017
Planuojamas laikotarpis 2018 m
Nustatyta Komisijos
1. Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis tūkst. m³ 81,86 76,63 76,63
2. Realizuoto karšto vandens kiekis: tūkst. m³ 78,42 74,50 74,33
2.1. iš t. sk. vartotojams daugiabučiuose namuose tūkst. m³ 76,65 74,50 74,33
2.2.             kitiems vartotojams tūkst. m³ 1,77 0,00 0,00
3. Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose tūkst. m³ 3,44 2,13 2,30
% 4,3 2,78 3,00
4. Šilumos kiekis kWh/m3 51 51,00 51,00
tūkst. MWh 4,17 3,91 3,91
5. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius vnt. 124 124,00 124,00
6. Šilumos kaina * ct/kWh 5,02 5,02 5,02
7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina eur/m3 1,54 1,54 1,54
8. Geriamojo vandens pardavimo kaina eur/apsk.pr.per mėn. 1,01 1,01 1,01
9. Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 53,24 52,46 52,58
10. Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 1,04 1,03 1,03
11. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo
realizuoti  karšto vandens kiekio santykis
koef. 0,019 0,020 0,020
12. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose formulė (53,24 x Tš) + (1,04 x Tgv) +
(0,019 x Tgv.pard)
(52,46 x Tš) + (1,03 x Tgv) +
(0,020 x Tgv.pard)
(52,58 x Tš) + (1,03 x Tgv) +
(0,020 x Tgv.pard)
131. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams formulė (51,0 x Tš) + (1,00 x Tgv) +
(0,019 x Tgv.pard)
(51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) +
(0,020 x Tgv.pard)
(51,0 x Tš) + (1,0 x Tgv) +
(0,020 x Tgv.pard)
13. Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina vartotojams daugiabučiuose namuose eur/m3 4,30 4,24 4,25
14. Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina kitiems vartotojams eur/m3 4,12 4,12 4,12

* – skaičiavimui naudojama 2018 m. kovo mėnesio šilumos kaina

 

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS

 1. Lentelė
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Galiojanti Projekcinė kaina Skirtumas
1. KARŠTO VANDENS KAINA:
1.1. Pastovioji dedamoji Eur/m3 0,33 0,37 +0,04
1.2. Kintamoji dedamoji: Eur/m3 4,30 4,25 -0,05
  Kaina iš viso Eur/m3 4,63 4,62 -0,01

 

Perskaičiuota karšto vandens kaina mažėja 0,01 eur/m3. Didėti ar mažėti ji gali tik nuo šilumos kainų svyravimų, kurie galimi dėl perkamo kuro kainos.