Šilumos gamyba ir perdavimas 2018 m.

2018 m. UAB ,,Varėnos šiluma“ eksploatavo Varėnos miesto, Naujųjų Valkininkų, Matuizų, Merkinės, Panočių, Vilkiautinio, Užuperkasio, Perlojos ir Senosios Varėnos katilines.

Lentelėje pateikti duomenys apie 2018 m. planuotą bei faktiškai pagamintą bei parduotą šilumos kiekį atskirose katilinėse bei patirtus nuostolius. 2018 m. planuoti pagaminti šilumos kiekiai paimti iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. suderintos bazinės šilumos pardavimo kainos.

 

Katilinė   Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m.

faktas

Skirtumas
Varėnos MWh 42920 41970 -950
N.Valkininkų MWh 3200 3027 -173
Matuizų MWh 3850 3787 -63
Senosios Varėnos MWh 550 520 -30
Panočių MWh 600 556 -44
Užuperkasio MWh 580 531 -49
Merkinės MWh 680 582 -98
Vilkiautinio MWh 650 607 -43
Perlojos MWh 630 528 -102
Viso: MWh 53660 52108 -1552
Parduotas kiekis MWh 44170 42225 -1945
Nuostolis MWh 9490 9883 +393
Nuostolis   % 17,7 18,8 +1,1

Per 2018 m. įmonė pagamino 1552 MWh mažiau šilumos energijos, pardavė 1945 MWh šilumos energijos mažiau nei buvo planuota. Šilumos gamybos katilinėse bei perdavimo tiekimo trasose nuostoliai sudarė 9883 MWh arba 18,8 % nuo pagamintos šilumos kiekio. Didesni nuostoliai nei nustatyti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos susidarė dėl mažesnio patiekto šilumos kiekio vartotojams, kadangi trasoms įšildyti reikalingas toks pats šiluminės energijos kiekis, nepriklausomai nuo parduoto šilumos kiekio, t.y. nuostolio dydis mažėja proporcingai didėjant parduodamos šilumos kiekiui. Palyginus su 2017 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, nuostoliai šilumos tinkluose, kurių sąlyginis ilgis 30,98 km gali sudaryti 10621 MWh šiluminės energijos. UAB „Varėnos šiluma” eksploatuodama katilines ir šilumos tiekimo tinklus 2018 m. patyrė 9883 MWh nuostolį, t.y. 738 MWh mažiau už Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą lyginamąjį rodiklį.