2018 m. šilumos pardavimo kainos, pajamos, sąnaudos, pelnas/nuostolis

Šilumos pardavimo kainos, pajamos, sąnaudos, pelnas/nuostolis, 2018 m.

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Kintama kainos dalis eur/MWh 26,19 24,17 -2,02
Pastovi kainos dalis * eur/MWh 27,64 27,38 -0,24
Investicinė grąža eur/MWH 3,31 3,31 0
Grąžinama vartotojui eur/MWh -4,7 -3,6 -1,1
Pardavimo kaina eur/MWh 52,44 51,26 -1,18
Gautos pajamos tukst. eur 2316 2166 -150
Atliktos sanaudos ** tukst. eur 2525 2347 -178
t.t. palūkanos bankui tūkst.eur 30 30 0
Komisijos nustatytas

veiklos pelnas/nuostolis

tūkst.eur -209 -181 +28

* – be komisijos nederinto nusidėvėjimo

** – su banko palūkanomis

 

Varėnos katilinės teigiamo rezultato mažėjimą lėmė naudoto kuro struktūros neatitikimas realiai situacijai, t.y. naudojant tik biokurą į kainodarą buvo traukiama mazuto kaina, kuri beveik dvigubai didesnė. To pasekoje įmonė gaudavo didesnes pajamas, tuo pačiu ir geresnį rezultatą. Nuo 2018 m. pradėta taikyti nauja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta bazinė šilumos kaina šiuo metu atitinka naudojamą kuro struktūrą, dėl to šilumos kainoje yra įskaičiuotos faktiškai patiriamos sąnaudos kurui. Susidariusios vartotojų permokos už 2016 m. yra pradėtos grąžinti nuo 2018 m., permokos, susidariusios per 2017 m. bus pradėtos grąžinti 2019 m., įsigaliojus perskaičiuotai kainai.  Įmonė atkreipia dėmesį, kad permokos ar nepriemokos už sunaudotą kurą yra įvertintos šilumos kainos skaičiavimo  metodikoje, to išvengti faktiškai neįmanoma.

N.Valkininkų katilinėje nuo 2017 m. sumažėjo didelių šilumos vartotojų skaičius, tačiau nors ir nežymiai, 2018 m. pavyko sumažinti patiriamus nuostolius.

Matuizų gyvenvietėje 2018 m. visas reikalingas šilumos kiekis buvo pagamintas nuosavoje katilinėje. Tačiau, kaip ir buvo planuota, visiškai išvengti nuostolių palyginus su šilumos pirkimu iš UAB „Matuizų plytinė”, išvengti nepavyko.

Kaimo katilinėse pokyčių nebuvo, išskyrus Senosios Varėnos katilinę, kurioje dėl įrengto medienos granulių degiklio padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos,  tuo pačiu pablogindamos ir jos rezultatą.

Šilumos gamybos bazinę kainą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė penkerių (2017 – 2022 m.) laikotarpiui, kiekvienais metais ją perskaičiuojant pagal įmonėje įvykusius pasikeitimus. 2018 m. planuoti duomenys paimti iš 2017 m. nustatytos ir pirmus metus galiojančios bazinės kainos.

Lentelėje pateiktas įmonės planuojamas pasiekti rezultatas per 2018 m. laikotarpį. Lentelėje matosi, kad įmonės nuostolis iš pagrindinės savo veiklos, t.y. šilumos gamybos ir jos tiekimo vartotojams, jau yra užprogramuotas kainoje. 2018 m. įmonei pavyko nuostolį sumažinti 28 tūkst. eurų.

Nuostoliai susidaro dėl to, kad šiuo metu galiojanti bazinė kaina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos buvo suderinta trimis metais vėliau, nei privalėjo tai padaryti. Iki 2017 m. spalio mėnesio buvo naudojamasi dar 2011 m.  patvirtinta bazine šilumos kaina, kuri visiškai neatitiko faktinės įmonės veiklos. Kainoje nurodyta naudojamo kuro struktūra visiškai neatitiko realybės, daromos nusidėvėjimo, remonto personalo sąnaudos neatitiko faktinių. To pasekoje tvirtinant naują bazinę kainą susidarė didelis kuro kainų naudotų kainodaroje ir patirtų faktiškai skirtumas, kurį privaloma grąžinti vartotojams, t.y. mažinama šilumos kaina.

Viena iš nuostolių priežasčių taip pat yra ta, kad nuo 2011 m. iki 2017 m., t.y. iki naujos bazinės kainos įsigaliojimo šilumos kainoje netaikyta investicinė grąža.

2018 m. bazinėje kainoje yra taikoma 60 % įmonei priklausančios investicinės grąžos. Pagal parduotą šiluminę energiją tai sudaro 139,8 tūkst. eurų. Per metus reikėjo grąžinti 152 tūkst. eurų vartotojams bei padengti banko palūkanas, kurios į kainą nėra įtraukiamos. 2018 m. grąžinimas vartotojams ir palūkanos sudaro 182 tūkst.eurų, o tai reiškia, kad įmonė skirtumą turi padengti iš apyvartinių lėšų.

Antroje lentelės dalyje yra faktinis gamybos nuostolis, kurį didina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nederinamos nusidėvėjimo sąnaudos, kurios nėra įtraukiamos į kainodarą. Tai sudaro savivaldybės perduotas turtas didinant įstatinį kapitalą, įvairios atsarginės dalys, įrenginiai, kurie privalomi nudėvėti, tačiau yra apskaitomi kaip remonto sąnaudos.

2018 m. didelės Komisijos nederintos nusidėvėjimo sąnaudos susidarė dėl 2017 m. pabaigoje įvestos į eksploataciją naujos Matuizų katilinės. Matuizų katilinės nusidėvėjimo sąnaudos bus įvertintos bazinės šilumos kainos perskaičiavimo metu, t.y. jos bus įtrauktos į kainodarą. 2019 m. ir vėlesniais metais nederinto nusidėvėjimo sąnaudos po truputį mažės, nusidėvint esamam turtui.