Karšto vandens tiekimo veikla bei sąnaudos 2018 m.

Nors vartotojų skaičius nemažėja, kiekvienais metais karšto vandens parduodama vis mažiau, t.y. vartotojai labiau taupo ar racionaliau naudoja karštą vandenį. Pagrindiniai UAB „Varėnos šiluma“ vartotojai yra daugiabučių namų gyventojai bei valstybinės ir biudžetinės įstaigos. Pramonės objektai karšto vandens nenaudoja.

 

Patiektas vartotojams karšto vandens kiekis, 2018 m.

 

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m.

faktas

Skirtumas
Karštas vanduo tūkst.m3 74,4 72,9 -1,5

 

Kintamos karšto vandens tiekimo sąnaudos. 

Sunaudoti šilumos bei vandens kiekiai 1 m3, 2018 m.

 

Pavadinimas

 

Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m.

faktas

Skirtumas

 

Geriamas vanduo tūkst.m3 77,5 76,5 -1
Šilumos energija kWh/m3 51 51 0
Tiekimo nuostolis tūkst.m3 3,1 4,7 +1,6

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintoje kainoje yra nustatyti palyginamieji galimų patirti nuostolių, šilumos energijos vienam m3 karšto vandens paruošti rodikliai. Jais įmonė ir vadovaujasi.

2018 m. karšto vandens nuostoliai buvo didesni už planuotus, kadangi vartotojai labai netolygiai deklaruoja sunaudotą karštą vandenį, t.y. kai kuriais mėnesiais deklaruoja mažiau, kai kuriais daugiau. Dėl to susidaręs skirtumas tenka tiekimo nuostoliams, tačiau per tam tikrą laiko tarpą faktinis nuostolis mažėja.

 

Šilumos ir vandens kainos, 2018 m.

 

Pavadinimas   Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m.  faktas Skirtumas
Šilumos energija cnt/kWh 5,20 5,13 -0,07
Vanduo eur/m3 1,56 1,63 +0,07

Visą karštam vandeniui ruošti naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos vandenys“. Šilumos energiją jo šildymui tiekia pati. 2018 m. šilumos kaina karštam vandeniui paruošti buvo mažesnė nei planuota. Perkamo geriamo vandens kaina didėja priklausomai nuo patiriamo jo nuostolio tiekime.

 

Kintamos sąnaudos šilumai ir vandeniui, 2018 m.  

 

Pavadinimas

 

Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas

 

Šilumos energija tūkst. eur 205 189 -16
Vanduo tūkst. eur 121 119 -2
Viso: tūkst. eur 326 308 -18

Kintamos sąnaudos 2018 m. kito dėl mažesnių šilumos bei mažesnio patiekto karšto vandens kiekio.

 

Pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos, 2018 m.

 

Sąnaudos

 

Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas

 

Nusidėvėjimas tūkst. eur 0,77 0,37 -0,4
Materialines tūkst. eur 9,9 4,1 -5,8
Personalo tūkst. eur 23,4 20,8 -2,6
Viso tūkst. eur 34,07 25,3 -8,8

2018 m. pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos mažėjo 8,8 tūkst. eurų.

 

Karšto vandens tiekimo vartotojams savikaina, 2018 m.

 

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m.

faktas

Skirtumas
Kintamos sąnaudos eur/m3 4,39 4,22 -0,17
Pastovios sąnaudos eur/m3 0,46 0,35 -0,11
Viso eur/m3 4,84 4,57 -0,28

 

Karšto vandens pardavimo kainos ir pajamos, 2018 m.

 

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Pardavimo kaina eur/m3 4,90 4,65 -0,25
Gautos pajamos tūkst. eur 365 339 -26
Viso sąnaudų tūkst. eur 360 333 -27
Pelnas/nuostolis tūkst. eur 5 6 +1

Karšto vandens pardavimo kaina 2018 m. buvo mažesnė negu planuota, tačiau dėl mažesnės jo gamybos ir tiekimo savikainos galutinis veiklos rezultatas yra geresnis.