Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija. 2018 m. UAB „Varėnos šiluma“ sąnaudos

2018 m. sąnaudos sistemų eksploatacijai

 

Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m.  faktas Skirtumas
Darbo užmokesčio Eur 43,9 44,7 +0,8
Socialinio draudimo Eur 12,6 14,0 +1,4
Materialinės Eur 4,8 5,7 +0,9
Nusidėvėjimas Eur 7,2 7,2 0
Mokesčiai Eur 0,3 0,4 +0,1
Veiklos Eur 6,1 6,7 +0,6
 Viso: Eur 75 78,7 +3,7

EKSPLOATACIJOS VEIKLOS PAJAMOS, VEIKLOS PELNAS/NUOSTOLIS

2018 m. pajamos iš sistemų eksploatacijos

 

Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m.  faktas Skirtumas
Abonentai Vnt. 147 147 147
Prižiūrimas plotas m2 187,6 187,6 0
Aptarnavimo mokestis Eur 0,034 0,034 0
Gautos pajamos tūkst. Eur 76 76 0
Sąnaudos tūkst. Eur 75 79 -4
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 1 -3 -4

 

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) aptarnavimo mokestį nustato Varėnos rajono savivaldybės taryba. Dabar galioja 2009 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. T–VI–790 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ nustatytas  maksimalus aptarnavimo mokestis bei 2012 m. rugpjūčio 30 d. įmonės valdybos protokoliniu sprendimu Nr. BV – 8, nustatytas eksploatacijos mokestis vartotojams, kuris įsigaliojo nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. Tai reiškia, kad šios veiklos pajamos yra pastovios, kadangi aptarnaujamo ar prižiūrimo ploto kiekis nežymiai kinta į vieną ar kitą pusę, tačiau pajamoms faktiškai jokios įtakos neturi. Aptarnavimo mokesčio dydis nesikeitė šešis metus, nepaisant pasikeitusių ekonominių sąlygų.

 

KITOS VEIKLOS (TRANSPORTO, POILSIO PATALPŲ, KAMINO NUOMOS) SĄNAUDOS

Sąnaudos kitai veiklai per 2018 m.

 

Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Darbo užmokesčio tūkst. Eur 2,9 2,9 0
Socialinio draudimo tūkst. Eur 0,9 0,9 0
Materialinės tūkst. Eur 1,9 1,4 +0,5
Nusidėvėjimas tūkst. Eur 0,8 0,7 +0,1
Mokesčiai tūkst. Eur 0 0,3 -0,3
Veiklos tūkst. Eur 0,6 0,6 0
Kitos sąnaudos * tūkst. Eur 21 9 +12
Viso: tūkst. Eur 28 16 +12

* – finansinės ir kitos sąnaudos neįtrauktos į kitas aukščiau išdėstytas veiklas.

 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS, PELNAS/NUOSTOLIS

Pajamos iš kitos veiklos per 2018 m.

 

Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
ATL pardavimas tūkst. Eur 180 177 -3
Gautos pajamos tūkst. Eur 210 199 -11
Sąnaudos tūkst. Eur 28 16 -12
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 182 183 +1

Kitos veiklos gana dideles pajamas lemia gautos pajamos iš sutaupytų ir parduotų apyvartinių taršos leidimų. Taršos leidimai įmonei skiriami mazuto ir kito skysto kuro naudojimui, kadangi įmonė jų nenaudoja, turi galimybę juos parduoti.

Pajamas iš kitos veiklos įmonė gauna nuomodama nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, atlikdama paslaugas, neįeinančias į namų priežiūros darbus. Visos atliekamų darbų ir nuomos kainos paskutinį kartą buvo patvirtintos 2014 m. lapkričio 26 d. valdybos sprendimu Nr. BV – 26.

 

SĄNAUDŲ IR PAJAMŲ BALANSAS PAGAL VEIKLAS

 

Pavadinimas Mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Šilumos gamyba ir perdavimas
Sąnaudos tūkst. Eur 2525 2347 -178
Pajamos tūkst. Eur 2316 2166 -150
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur -209 -181 +28
Karšto vandens tiekimas *
Sąnaudos tūkst. Eur 155 144 -11
Pajamos tūkst. Eur 159 150 -9
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 4 6 +2
Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas
Sąnaudos tūkst. Eur 23 23 0
Pajamos tūkst. Eur 32 32 0
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 9 9 0
Šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija
Sąnaudos tūkst. Eur 75 79 +4
Pajamos tūkst. Eur 76 76 0
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 1 -3 -4
Kita veikla
Sąnaudos tūkst. Eur 28 16 +12
Pajamos tūkst. Eur 210 199 -11
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur 182 183 +1
Viso
Sąnaudos tūkst. Eur 2806 2609  
pajamos tūkst. Eur 2793 2623  
Pelnas/nuostolis tūkst. Eur -13 +14 +27

* – sąnaudos pateiktos be karštam vandeniui paruošti sunaudotos šilumos bei nupirkto šalto vandens, pajamos pateiktos be gautų pajamų už nupirktą šaltą vandenį bei jam paruošti sunaudotos  šilumos, kurią perkame patys iš savęs.

 

Lentelėje pateiktas visų įmonės veiklų balansas per 2018 m., kurioje matosi jų pelningumas ar nuostolingumas. Didžiausi nuostoliai patiriami didžiausioje ir pagrindinėje įmonės veikloje. 2018 m. didelius nuostolius šilumos gamybos veikloje lemia laikotarpis nuo 2013 m. iki 2017 m., kai įmonei nebuvo nustatyta bazinė kaina ir ji vadovavosi dar 2011 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta šilumos bazine kaina.

 

DARBUOTOJŲ ETATŲ PASISKIRSTYMAS

 

                        Eil. Nr.  

Veikla

Etatų skaičius
Komisijos nustatytas Faktinis 2018 m. Skirtumas
1 Administracija 9 8 -1
2 Šilumos gamyba 30,6 25,1 -5,5
Kaimo katilinės 25 * 22 * -3,0
3 Šilumos perdavimas 11 7,4 -3,6
Mažmeninis aptarnavimas 2,2 2,15 -0,05
    77,80 64,65 -13,15
4 Karšto vandens tiekimas 1,72 1,4 -0,32
  Viso Komisijos nustatyta: 79,52 66,05 -13,47
5 Sistemų eksploatacija nereguliuojama 4,0
6 Skaitiklių aptarnavimas nereguliuojama 1,15
7 Kita veikla nereguliuojama 0,3
  Viso:   5,45  
    Iš viso: 71,50  

 

 

Optimizavus gamybos procesus bei Senosios Varėnos katilinėje pastačius medžio granulių degiklį, 2018 m. darbuotojų skaičius sumažėjo ne tik kaimų katilinėse, bet ir Varėnos bei Naujųjų Valkininkų katilinėse.