Informacija apie sunaudotą biokuro kiekį bei jo poreikį 2019 m.

1 lentelėje pateiktas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) nustatytas reikalingas kuro kiekis, reikalingas pagaminti vienai MWh šilumos bei faktiškas 2019 m. įmonės pasiektas rezultatas. Mažesnis biokuro naudojimas už Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) bazinėje kainoje nustatytą kuro kiekį 1 MWh pagaminti rodo, kad įmonė sugebėjo efektyviai eksploatuoti turimas katilines, pasiekti jų optimalų darbą.

 

1 lentelė

Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti per 2019 m.

 

    Mato vnt. 2019 m. planas 2019 m. faktas Skirtumas
Kuras 1 MWh šilumos pagaminti kgne 91,52 91,40 – 0,12

Palyginus su 2017 m. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, UAB „Varėnos šiluma” eksploatuojamoms katilinėms bendras kuro suvartojimas 1 MWh pagaminti būtų 95,13 kgne arba 3,73 kgne didesnis, negu faktiškai įmonė pasiekė 2019 m. Tai leido sutaupyti apie 34,52 tūkst. eurų per metus.

 

2 lentelė

 

Kuro poreikis per 2019 metus

 

Kuro rūšis Mato vnt. 2019 m. planas 2019 m. faktas Skirtumas
Biokuras tne 4462 4000 – 462
Malkinė mediena tne 349 303 – 46
Medienos granulės tne 100 82 – 18
Mazutas tne  0 0 0
Skalūnų alyva tne  0  0  0
Dyzelinas tne 0  0 0
Viso: tne 4911 4385 – 526

tne – tona naftos ekvivalento

 

Kaip matosi 2 lentelėje, 2019 m. buvo planuota naudoti daugiau kuro, tačiau dėl mažesnės šilumos gamybos kuro sunaudota mažiau. Per 2018 – 2019 m. laikotarpį įmonė atliko investiciją į Senosios Varėnos ir Perlojos kaimo katilines, pastatė granulinius degiklius. Dėl to buvo sunaudota daugiau medžio granulių negu numatyta VERT suderintoje kuro struktūroje. Medienos granulių naudojimas šilumos kainai įtakos neturėjo, t.y. nenaudojant brangaus mazuto, bendra kuro kainos struktūra nepakito.

 

Kuro kainos per 2019 metų laikotarpį

 

Kuro rūšis Mato vnt. 2019 m. planas 2019 m. faktas Skirtumas
Biokuras Eur/tne 230 186 – 44
Malkinė mediena Eur/tne 216 237 + 21
Medienos granulės Eur/tne 380 342 – 38
Mazutas Eur/tne
Skalūnų alyva Eur/tne
Dyzelinas Eur/tne

Pagrindinio naudojamo kuro – medienos skiedros, kainos 2019 m. buvo mažesnės nei planuota, malkinės medienos – didesnės negu planuota, tačiau vidutiniškai kuro kaina 4,1 eurų/tne didesnė negu 2018 m.

 

 

Sąnaudos kurui per 2019 metų laikotarpį

 

Kuro rūšis 2019 m. planas 2019 m. faktas Skirtumas
Biokuras* tūkst. Eur 1029 746 – 283
Malkinė mediena tūkst. Eur 75 72 – 3
Medienos granulės tūkst. Eur 38 28 – 10
Mazutas tūkst. Eur
Skalūnų alyva tūkst. Eur
Dyzelinas tūkst. Eur
Viso: tūkst. Eur 1142 846 – 296

* – suma su laboratoriniais tyrimais

 

Atitinkamai sąnaudos kurui įsigyti 2019 m. buvo mažesnės negu planuota, tačiau 75,0 tūkst. eurų didesnės negu 2018 m.