Administracinė informacija

NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLO SĄLYGOS

 

1. UAB ,,Varėnos šiluma“ nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginius prijungia per tarpinį šilumokaitį, atskiriantį cirkuliuojančius šilumnešius perdavimo tinkle ir nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiuose. Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti jo būklę. Jei NŠG nesutinka su prijungimo techninėmis sąlygomis, jis kreipiasi į Valstybinę energetikos inspekciją, kuri teikia motyvuotą išvadą dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo. Šilumokaičio vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba.

2. Leidžiama tarpinį šilumokaitį statyti NŠG įrengtame apšildomame pastate. Šilumokaitis neturi didinti hidraulinių bei šilumos nuostolių duotoje sistemoje arba šiuos nuostolius turi padengti NŠG. Šio pastato eksploataciją, priežiūrą atlieka bei apšildymo, elektros, vandens ir kitas išlaidas apmoka NŠG.

3. NŠG patiektai šilumai apskaičiuoti turi būti įrengiami apskaitos prietaisai su nuolatine ir neribota prieiga UAB „Varėnos šiluma“. Komercinė šilumos apskaitos vieta nebūtinai turi sutapti su nuosavybės riba. Tuo atveju Bendrovei kompensuojami skaičiuotini nuostoliai šilumos tinkluose, paskaičiuoti pagal LR Ūkio ministro patvirtintą Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika.

4. Tarpinio šilumokaičio sumontavimo vietoje sumontuoti reikalingus kontrolės matavimo prietaisus su duomenų perdavimo sistema UAB „Varėnos šiluma“:

5. Tarpinio šilumokaičio sumontavimo vietoje numatyti NŠG tinklų vandens kokybės bandinių paėmimo vietą.

6. Šilumos perdavimo tinklų balansavimui, numatyti ir UAB „Varėnos šiluma“ suteikti prieigą prie, automatizuotu rėžimu veikiančių, nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos įrenginių.

7. NŠG turi užtikrinti atitinkamoje šilumos tiekimo sistemoje esamus techninius reikalavimus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą, vandens kokybę ir pan.). NŠG šilumos įrenginiai turi būti valdomi automatiškai.

8. Nepriklausomo šilumos gamintojo tiekiamo šilumnešio parametrų nuokrypiai nuo šilumos tiekėjo dispečerio nustatyto šilumos tiekimo tinklo režimo (tinklo vietoje, kur įrengti komerciniai šilumos apskaitos prietaisai) turi būti ne didesni kaip:

8.1. vandens, įeinančio į šilumos tinklą, temperatūra ± 5 oC;

8.2. slėgis tiekiamajame vamzdyne ± 5 %.

9. Iki projekto derinimo NŠG turi sudaryti su UAB ,,Varėnos šiluma“ preliminarią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje būtų aptartos esminės šilumos supirkimo sąlygos.

10. Visas NŠG šilumos energijos gamybos įrenginių prijungimo išlaidas padengia NŠG preliminarioje šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

11. NŠG paruoštą prijungimo projektą suderina su UAB ,,Varėnos šiluma“ bei kitomis suinteresuotomis institucijomis. Statybos darbus galutinį objekto pridavimą vykdo vadovaujantis galiojančių statybos techninių reglamentų reikalavimais.

12. Baigus darbus pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išvadą dėl NŠG šilumos gamybos įrenginių techninės būklės, eksploatavimo atitikties galiojantiems reikalavimams.

13. NŠG šilumos įrenginių pajungimo darbus leidžiama atlikti tik katilinių planinių stabdymų metu.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018-10-17