UAB ,,VARĖNOS ŠILUMA" ĮSTATAI


BENDROVĖS VIZIJA – moderni įmonė, tiekianti pigias, kokybiškas paslaugas, esanti geriausių šilumos tiekimo įmonių penketuke.
BENDROVĖS MISIJA – ekonomiškai pagrįstas, kokybiškas, patikimas, nepertraukiamas, saugus šilumos, karšto vandens ir sistemos priežiūros paslaugų teikimas Varėnos miesto, Matuizų ir Naujųjų Valkininkų kaimų vartotojams.
Misijos įgyvendinimas – tai kiekvieno darbuotojo tikslas.BENDROVĖS VERTYBĖS

1. Greitas ir kokybiškas vartotojų aptarnavimas.
2. Komandinis darbas.
3. Nuolatinis dėmesys nuostolių šilumos tinkluose mažinimui, racionaliam išteklių naudojimui, veiklos planavimui.
4. Rūpinimasis darbuotojais.
5. Pozityvus mąstymas ir požiūris.
6. Inovacijų diegimas, nuolatinis dar
buotojų mokymasis ir tobulėjimas.

 

APIE ĮMONĘ    

    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 “Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo”, patvirtintomis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis bei 2004-03-30 dienos nutarimu Nr. 03-42 išdavė UAB "Varėnos šiluma” licenciją Nr. L4-ŠT-35, kuri suteikia teisę tiekti šilumą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomais šilumos perdavimo tinklais Varėnos rajono savivaldybėje – Varėnos miesto, Matuizų kaimo ir Valkininkų geležinkelio stoties teritorijose, išskyrus kitose Varėnos rajono savivaldybės ar Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtose teritorijose. Bendrovė jungia 25 akcininkus, turinčius 913 166 akcijas. Vienos akcijos nominali verė yra 10 Lt. Pagrindinis bendrovės akcininkas yra rajono savivaldybė, kuriai priklauso 908 157 akcijos (99,45 %). Kiti akcininkai yra esami arba buvę bendrovės darbuotojai.

     Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais, administracijos darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais, administracijos vadovo įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas  turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo numatytus atvejus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę bei valdybos pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.
     UAB „Varėnos šiluma" šiluminę energiją tiekia vartotojams patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai. Varėnos miesto katilinė pastatyta 1971 metais. Bendras eksploatuojamų vamzdynų ilgis 2013 metų pabaigoje buvo - 18398 m. Iš jų 2006-2013 m. 4515,5 m. pakeisti naujais bekanaliais vamzdynais.Didžiausias buitinio karšto vandens vartotojas Varėnos mieste yra gyvenamasis sektorius ir keli visuomeninės paskirties objektai, vartojantys buitinį karštą vandenį: Varėnos ligoninė, poliklinika, dvi vidurinės mokyklos, vaikų ugdymo įstaigos ir pan.
Pagrindiniai šilumos generavimo įrenginiai: trys garo katilai DKVR-10/13;  vandens šildymo katilas KVGM-20, kūrenami mazutu; garo katilas DE-25, sukomplektuotas su medienos deginimo pakura; 7 MW galios vandens šildymo katilas „Kaistra 7000" su medienos deginimo pakura. 2014 m. pradžioje į eksploataciją įvestas naujas 4,1 MW galios biokuru kūrenamas katilas VHB 4100. Taip par įrengtas  kondensacinis ekonomaizeris nuo 13,1 MW galios biokuru kūrenamų katilų.
     Galios poreikį padengia biokuru kūrenami katilai. Mazutu kūrenami katilai gali būti naudojami tik šalčiausio periodo metu arba biokuro katilų gedimo atveju.


                                                                                                        PAGRINDINIAI ŠILUMĄ GENERUOJANTYS ĮRENGIMAI 

Eil.
Nr.
Katilo markė Našumas Kuras Pastabos
  Varėnos katilinė      
1. DKVR-10/13 7,5 MW Mazutas Veikiantis
2. DKVR-10/13 7,5 MW Mazutas Užkonservuotas
3. DKVR-10/13 7,5 MW Mazutas Užkonservuotas
4. KVGM-20 23,3 MW Mazutas Veikiantis
5. VHB 4100 4.1 MW Biokuras Veikiantis
6. DE –25 9,0 MW Biokuras Veikiantis
7. Kaistra – 7000 7,0 MW Biokuras Veikiantis
  Naujųjų Valkininkų katilinė      
8. DKVR-2,5/13 1,9 MW Skalūnų alyva Veikiantis
9. Kalvis 600 0,6 MW Biokuras Veikiantis
10. Kalvis 600 0,6 MW Biokuras Veikiantis
11. Kaistra-1200 1,2 MW Biokuras Veikiantis