Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

I. Šilumos punktų priežiūra:
1. namo šilumos punkto įrenginių darbo parametrų patikrinimas (ne rečiau kaip kartą per savaitę);
2. norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas teikiamo karšto vandens temperatūros reguliavimas apžiūrų metu pagal temperatūrinį grafiką arba pagal gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
4. šilumos apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra, keitimas,
5. filtrų ir purvo rinktuvų valymas, praplovimas;
6. karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių priežiūra, smulkus remontas;
7. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
8. objekto įvadinio šilumos apskaitos prietaiso veikimo, rodmenų, plombavimo kontrolė, apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ataskaitinio mėnesio pabaigoje;
9. šilumokaičių sandarumo išbandymas, smulkus remontas;
10. siurblių smulkus remontas;
11. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas).

II. Šildymo sistemų priežiūra:
1. aklių, apsaugančių šildymo sistemą hidraulinių bandymų metu, įrengimas;
2. šilumnešio tinklų ir įrengimų bandymai (praplovimas, hidrauliniai bandymai, paruošimas šildymo sezonui);
3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
4. šildymo sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
5. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
6. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
7. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatoriais turi pasirūpinti butų savininkai);
8. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose pakeitimas (radiatoriais turi pasirūpinti patalpų savininkai).

III. Karšto vandens sistemų priežiūra:
1. bendro naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
2. karšto vandens sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
3. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
4. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
5. kiaurų vonios šildytuvų laikinas užsandarinimas (įtrūkimų suvirinimas, apkabų uždėjimas).

IV. Į sistemų priežiūrą neįeina:
1. vartotojo patalpose esančių šildymo ir karšto vandens įrenginių ir prietaisų keitimas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-11-22