Vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, įmonė vartotojo kreipimąsi privalo išnagrinėti ir jam motyvuotai atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Vartotojų prašymai ir skundai nagrinėjami įmonėje nustatyta tvarka.

 

 

GINČŲ NETEISMINIO SPRENDIMO SUBJEKTAI, KOMPETETINGI SPRĘSTI VARTOJIMO GINČUS

  

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (www.vei.lt) – ginčams dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo, ribojimo ir kt.

Adresas:

Valstybinė energetikos inspekcija prie energetikos ministerijos

Kauno teritorinis skyrius

Savanorių pr. 347

LT-49423 Kaunas

Tel. (8 5) 263 6006

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (www.regula.lt) – ginčams dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo.

Adresas:

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

Tel. (8 800) 20 500

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (www.vvtat.lt) – dėl energijos pirkimo – pardavimo sutarčių ir naujų buitinių vartotojų įrenginių prijungimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, dėl energijos tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

Adresas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25

LT-01402 Vilnius

Tel. (8 52) 262 6751

 

 

Informacija atnaujinta 2018-01-16