Pradedamas 2017 – 2018 m. šildymo sezonas

Teisės aktais nustatyta, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C. Šildymo sezono pradžią, atsižvelgdama į faktinę lauko oro temperatūrą, savo pavaldume esančioms įstaigoms nustato savivaldybės institucija. Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, šildymą gali pradėti savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija yra parengusi informaciją dėl šildymo sezono pradžią reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo:

Kiekvieno, prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos prijungto pastato savininkas, daugiabučio namo valdytojas (administratorius) ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas iki šildymo sezono pradžios privalo turėti parengtus, teisės aktuose nustatyta tvarka įformintus ir galiojančius dokumentus:

  • dokumentą apie atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimą.

  • pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos aprašą;

  • pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos veikimo ir avarijų likvidavimo instrukciją;

  • pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) instrukciją;

  • pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų žurnalą;

  • šilumos punkto schemą;

  • šilumnešio parametrų grafiką;

  • šilumnešio parametrų ir atsiskaitomųjų šilumos ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų registravimo žurnalą;

  • pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą.

Aktą prieš kiekvieno šildymo sezono pradžią turi pasirašyti pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas (eksploatuotojas) kartu su pastato savininkų bendrija arba pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas iki šildymo sezono pradžios pateikiamas šilumos tiekėjui.

Neatlikus teisės aktuose nustatytų pasiruošimo šildymo sezonui darbų ir neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, centralizuota šiluma į pastatus nebus tiekiama.