Informacija dėl karšto vandens deklaravimo

UAB „Varėnos šiluma“ vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas ir primena, kad vartotojo pareiga yra kiekvieną mėnesį teisingai deklaruoti suvartotą karštą vandenį. Jei vartotojas nesinaudoja karštu vandeniu (yra išvykęs ar įsirengęs alternatyvų karšto vandens ruošimo įrenginį) ir dėl to neteikia karšto vandens skaitiklių rodmenų ataskaitos, jis privalo apie tai raštu informuoti Bendrovę ne vėliau kaip per mėnesį nuo ataskaitinio mėnesio pabaigos.

Vartotojui nepranešus Bendrovei butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nustatyto termino, suvartoto vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi pagal normatyvus, raštu įspėjus vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo Bendrovę. Vartotojui vėliau, po sutartyje nurodyto termino, pranešus karšto vandens skaitiklių rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal skaitiklio rodmenis, bet ne daugiau kaip už tris mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po ataskaitinio, mėnesį.

Vartotojui atsisakius įleisti Bendrovės įgaliotus atstovus pagal jos pateiktą raštišką prašymą į vartotojui priklausančias patalpas, Bendrovė, pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles įforminusi vartotojo atsisakymą, turi teisę suvartotam karšto vandens kiekiui įvertinti taikyti teisės aktuose numatytus maksimalius karšto vandens suvartojimo normatyvus bei pagal juos apskaičiuoti šilumos kiekius šalto vandens pašildymui. Perskaičiuojama nuo paskutinio patikrinimo datos, bet ne ilgiau kaip už vienerių metų laikotarpį. Maksimalūs karšto vandens suvartojimo normatyvai taip pat taikomi, kai atsisakoma leisti įrengti karšto vandens skaitiklius arba nustačius, kad karšto vandens skaitiklis neveikia dėl vartotojo kaltės.

Deklaruodami karšto vandens skaitiklių rodmenis kiekvieną mėnesį, mokėsite pagal faktiškai suvartotą karštą vandenį, išvengsite įsiskolinimo bei netikslumų sąskaitose.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į UAB „Varėnos šiluma“ komercijos skyrių tel. 8 310 31 028.