Kintamos ir pastovios 2018 m. šilumos gamybos sąnaudos

Pateikiame 2018 m. kintamas ir pastovias UAB „Varėnos šiluma“ šilumos gamybos sąnaudas.

 

KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS 

 

KURAS

 

Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti, 2018 m.

    Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Kuras 1 MWh šilumos pagaminti kg.n.e 91,52 93,60 2,08

Lentelėje pateiktas kuro kiekis, reikalingas pagaminti 1 MWh šilumos. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatytas kuro kiekis 1 MWh pagaminti skaičiuotas, kai įmonė eksploatavo tik Varėnos ir Naujųjų Valkininkų km. katilines, t.y. be Matuizų ir kaimo katilinių, kurių duomenys buvo nustatyti teoriškai juos prilyginant esamoms katilinėms. Varėnos katilinėje eksploatuojant katilus bei prie jų įrengtą ekonomaizerį, buvo naudojama nuo 89 iki 91 kg.n.e 1 MWh pagaminti, t.y. ši katilinė kompensuodavo ir didesnį Naujųjų Valkininkų km. katilinės kuro naudojimą 1 MWh pagaminti. 2018 m.

Varėnos katilinė sunaudojo mažiau kuro nei nustatyta, t.y. 90,52 kg.n.e 1 MWh pagaminti arba beveik 1 kg.n.e mažiau. Likusios katilinės netgi teoriškai negalėjo pasiekti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyto normatyvo, o Varėnos katilinė bendro naudojamo kiekio visoms katilinėms išlyginti negali.

Palyginus su 2017 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, UAB „Varėnos šiluma” eksploatuojamoms katilinėms bendras kuro suvartojimas 1 MWh pagaminti būtų 95,13 kg.n.e arba 1,53 kg.n.e didesnis negu įmonė faktiškai pasiekė 2018 m.

 

Kuro poreikis, 2018 m.

Kuro rūšis Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Biokuras tne 4437 4444 +7
Malkinė mediena tne 400 378 -22
Medienos granulės tne 49 29 -20
Mazutas tne  0 0 0
Skalūnų alyva tne  0  0  0
Dyzelinas tne 25  26 +1
Viso: tne 4911 4877 -34

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. planuota naudoti daugiau kuro, tačiau dėl mažesnės šilumos gamybos kuro sunaudota mažiau. 2018 m. buvo sunaudotas dyzelinas, nes dėl ilgo jo saugojimo laikotarpio pradėjo kisti jo savybės. Saugomas jis pradėjo sluoksniuotis ir t.t.

Per 2018 m. laikotarpį įmonė investavo į Senosios Varėnos km. katilinę. Šioje katilinėje įrengtas granulinis degiklis ir pradėtos naudoti medžio granulės.

 

Kuro kainos, 2018 m.

Kuro rūšis Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Biokuras eur/tne 200 182 -18
Malkinė mediena eur/tne 196 205 +9
Medienos granulės eur/tne 350 367 +17
Mazutas eur/tne
Skalūnų alyva eur/tne
Dyzelinas eur/tne 854 854 0

Pagrindinio naudojamo kuro – medienos skiedros kainos 2018 m. buvo mažesnės nei planuota, o malkinės medienos – didesnės nei planuota, tačiau vidutiniškai kuro kaina 42,56 eurų/tne didesnė negu 2017 m.

 

Sąnaudos kurui, 2018 m.

Kuro rūšis 2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Biokuras* t. eur 890 811 -79
Malkinė mediena t. eur 78 77 -1
Medienos granulės t. eur 17 11 -6
Mazutas t. eur
Skalūnų alyva t. eur
Dyzelinas t. eur 22 22 0
Viso: t. eur 1007 921 -86

* – suma su laboratoriniais tyrimais

Sąnaudos kurui įsigyti 2018 m. buvo mažesnės negu planuota, tačiau 219 tūkst. eurų didesnės negu 2017 m.

 

ELEKTROS ENERGIJA 

 

Elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti, 2018 m.

    Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Elektros energija kWh/MWh 20,68 19,5 -1,18

Galiojančioje bazinėje kainoje, 2018 m. laikotarpiui nustatyta ir planuota norma 1 MW šilumos pagaminti nebuvo pasiekta, t.y. įmonė įdiegusi tam tikras priemones elektros energiją naudojo racionaliai.

 

Elektros energijos kainos, 2018 m.

    Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

faktas

Skirtumas
Elektros energijos kaina cnt/kWh 0,11 0,09 -0,02

 

Elektros energijos sąnaudos, 2018 m.

    mato vnt. 2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Sąnaudos elektros energijai t. eur 122 94 -8

2018 m. įmonė elektros energijos sąnaudas sumažino taupydama bei ieškodama efektyvesnių būdų jai naudoti.

 

VANDUO TECHNOLOGIJAI

 

Vandens sąnaudos 1 MWh pagaminti, 2018 m.

    Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m.

faktas

Skirtumas
Vanduo technologijai m3 0,11 0,10 -0,01

Bazinėje kainoje, galiosiančioje 2018 – 2022 m. laikotarpiu yra nustatyta lyginamoji technologinio vandens  norma 1 MWh gamybai bei perdavimui šiluminėse trasose iki vartotojo. 2018 m. įmonė neviršijo plane numatyto sunaudoti vandens kiekio 1 MWh šilumos pagaminti savo įrenginiuose bei ją pateikti iki vartotojo.

 

Vandens kainos, 2018 m.

  Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.

 faktas

Skirtumas
Vandens kaina eur/m3 0,91 0,96 +0,05

Visą technologijai naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos vandenys”, esant avarinei ar ypatingai situacijai, kaip alternatyvų vandens tiekimo šaltinį naudoja Derėžnyčios tvenkinio vandenį. 2018 m. visą vandenį naudojo tik iš UAB „Varėnos vandenys”, dėl to jis buvo brangesnis. Naudojant vandenį iš Derėžnyčios tvenkinio, dėl mažo jo poreikio, sąnaudos jam paimti būtų buvusios didesnės.

 

Vandens sąnaudos, 2018 m.

    Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.  faktas Skirtumas
Sąnaudos vandeniui t. eur 4,8 5,2 -0,4

Planuojamos bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatytos tehnologinio vandens normos ir sąnaudos ne visiškai atitinka realią įmonės situaciją, kadangi eksploatuojant šilumos perdavimo trasas, nuolat atsiranda trūkimų. Trūkimų šalinimo metu, ar remontuojant trasas netenkama didesnio vandens kiekio nei nustatyta bazinėje kainoje, tačiau šis rodiklis yra siektinas. Atsižvelgusi į įmonės argumentus, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nuo 2019 m. padidino gamybai bei perdavimui reikalingo vandens kiekius.

 

VISO KINTAMOS SĄNAUDOS

 

Viso kintamos sąnaudos, 2018 m.

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m. faktas Skirtumas
Kuras t. eur 1007 919 -88
Elektros energija t. eur 122 94 -28
Vanduo t. eur 5 5 0
Pelenų utilizavimas t. eur 20 0 -20
Laboratoriniai tyrimai t. eur 3 3 0
        Viso: t. eur 1157 1021 -136

Be kuro, elektros energijos ir technologinio vandens bazinėje kainoje prie kintamų sąnaudų yra priskiriama pelenų utilizavimo ir laboratorinių tyrimų skirtų kuro kokybei nustatyti, sąnaudos. Sąnaudų pelenams įmonė nepatyrė, kadangi juos atiduoda vietiniams ūkininkams savo reikmėms.

 

PASTOVIOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS

 

Pastovios šilumos gamybos sąnaudos, 2018 m.

 

Sąnaudų pavadinimas Mato

vnt.

2018 m. planas 2018 m. faktas Skirtumas
Nusidevejimas tūkst.eur 243,7 243,7 0
Neįtrauktas į kainodarą nusidėv. tūkst.eur 117 136 +19
Personalas tūkst.eur 714,3 705,8 -8,5
Remonto tūkst.eur 164,1 112,6 -54,5
Mokesciu tūkst.eur 51,8 53,7 +0,9
Administravimo tukst.eur tūkst.eur 27,8 -0,1
Rinkodaros tūkst.eur 8,3 4,2 -4,1
Kt.sanaudos tūkst.eur 10,8 12,1 +1,3
                                   Viso: tūkst.eur 1338 1296 -46

 

Visos planuotos pastovios šilumos gamybos sąnaudos suderintos 2017 m., bazinės kainos nustatymo metu.

 

Šilumos gamybos savikaina, 2018 m.

 

Pavadinimas Mato

vnt.

2018 m.

planas

2018 m.  faktas Skirtumas
Kintamos sąnaudos eur/MWh 26,19 24,17 -2,02
Pastovios sąnaudos eur/MWh 30,29 30,69 +0,40
                        Viso: eur/MWh 56,48 54,86 -1,62

 

                      Įmonė per 2018 m. 1,62 eur/MWh sumažino gaminamos šiluminės energijos savikainą nuo planuotos.