Keičiasi šilumos paskirstymo tvarka

Siekiant užtikrinti tikslesnį ir labiau vartotojų poreikius atitinkantį šilumos paskirstymą, 2016 m. birželio 13 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie pradės galioti 2017 m. birželio mėn.

Šilumos vartotojai su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą atsiskaito pagal šilumos įvade įrengtų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Visas atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalinamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas čia.

Šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, iš Komisijos rekomenduojamų pasirenka šilumos ir karšto vandens vartotojai, pastato bendraturčiai teisės aktų nustatyta tvarka. Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos metodų pasirinkimo, šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, iš Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų parenka šilumos tiekėjas. UAB „Varėnos šiluma“, išanalizavusi daugiabučių namų (pastatų) technines charakteristikas, šildymo bei karšto vandens sistemų tipus bei siekdama tikslesnio, efektyvesnio ir išsamesnio šilumos paskirstymo yra parinkusi vartotojams tris šilumos paskirstymo metodus: 3, 4 ir 5 šilumos paskirstymo metodus.

Naujuose šilumos paskirstymo metoduose:

Reglamentuota šilumos kiekio su nepaskirstytu karštu vandeniu nustatymo tvarka. Šis šilumos kiekis – tai skirtumas tarp pastate suvartoto šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti, pagal įvadinio geriamo vandens skaitiklio rodmenis ir šilumos kiekio karštam vandeniui paruošti pagal vartotojų deklaruotą karšto vandens suvartojimą butuose. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas priklausomai nuo deklaruoto karšto vandens kiekio. Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu. Jei karšto vandens tiekėjas įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiuose namuose, šiluma su nepaskirstytu karštu vandeniu skaičiuojama kaip atskira nauja paslauga.

Keičiasi šilumos kiekio cirkuliacijai (gyvatukams) pastate nustatymo būdas, numatytos kelios šilumos kiekio gyvatukams nustatymo galimybės:

  • šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų gyvatukams normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu.

  • eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.

  • pagal auditoriaus išvadas.

Numatyta galimybė (pastatų bendraturčiams nusprendus):

  • šilumos kiekį cirkuliacijai paskirstyti atsižvelgiant į butuose (patalpose) įrengtų „gyvatukų“ projektines galias ir likusios cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus;

  • šilumos kiekį šildymui butams (patalpoms) skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose (patalpose) padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų (patalpų) yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia;

  • atskirai paskirstyti šilumą šildymui gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties patalpoms.

Reglamentuota šilumos nuostolių karšto vandens teikimo sistemoje paskirstymo tvarka, kai karšto vandens cirkuliacinė sistema pastate neįrengta, įrengta pastato bendrojo naudojimo patalpose arba apskaičiuojamas neigiamas šilumos kiekis cirkuliacijai. Šis šilumos kiekis cirkuliacijai prilyginamas šilumos kiekiui bendrosioms reikmėms ir sąskaitose vartotojams pateikiamas (teigiamas ar neigiamas) kaip „šiluma bendrosioms reikmėms“.

Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.

Aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosios reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka pagal projektines šildymo sistemos galias ir vamzdynų šilumos nuostolių galias arba šilumos poreikius.

Pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.